Uitnodiging: Niet aangeboren hersenletsel en seksualiteit

Op dinsdag 16 oktober organiseert de CVA keten eensymposium voor alle artsen, huisartsen, paramedici, ver- pleegkundigen en thuiszorg-medewerkers in onze regio. De bijeenkomst wordt gehouden van 16:30—22:00 uur in het Albert Schweitzerziekenhuis, locatie Dordwijk.

Sprekers

Na een hersenbeschadiging gaat het leven veranderd door. Ondanks het taboe op seksualiteit, moet er- kend worden dat ook het seksueel func􏰀oneren verandert na hersenbeschadiging, niet alleen door fysie- ke factoren (bijv. spas􏰀citeit, sensibiliteitsstoornissen, pijn) maar ook door neuropsychologische en psy- chosociale factoren (ontremming, libidoverlies, verminderd inlevingsvermogen).

Sprekers zijn Dr. Ben van Cranenburgh, neurowetenschapper en hoofddocent bij ITON en Drs. Niels Farenhorst, klinisch psycholoog. Hun presenta􏰀es bieden een overzicht van deze veranderingen en geven prak􏰀sch bruikbare analysemodellen alsmede een aanzet tot mogelijke interven􏰀es. Er zal ook in kleine groepen gediscussieerd worden over prak􏰀jkcasussen.

Casus insturen

Beide sprekers willen de inhoud van hun bijdrage zo veel mogelijk afstemmen op wat er bij u speelt rond- om dit onderwerp. U kunt daarom vooraf een casus met een seksueel probleem opsturen: kort en to the point maximaal 1 A-4, uiterlijk een week tevoren mailen naar info@s􏰀ch􏰀ngiton.nl.

Programma

 1. 16:30 Inloop met buffet en informa􏰀emarkt
 2. 17:15 Dr. Ben van Cranenburgh-seks in het brein
 3. 18:45 Koffie /thee pauze
 4. 19:15 Drs. Niels Farenhorst-seksualiteit na hersen- beschadiging
 5. 20:45 Casuïs􏰀ek
 6. 21:30 Afslui􏰀ng met borrel en hapje en uitdelen van cer􏰀ficaten van deelname

Kosten

Gra􏰀s voor leden van Drechtzorg. Niet leden be- talen vooraf €50,00. Kosten voor no show €25,00.

U kunt zich aanmelden via de site van S􏰀ch􏰀ng Drechtzorg. Wees op 􏰀jd, want vol = vol! www.drechtzorg.nl/save-the-date-16-oktober-niet-aangeboren-hersenletsel-en-seksualiteit/

Casuïstiekbespreking : Palliatieve sedatie

Op woensdag 19 september organiseert het NPZ Waardenland de derde casuïstiek- bespreking van dit jaar.

De bijeenkomst wordt gehouden van 18:00-20:00 uur in de recreatiezaal van Woon- Zorgcentrum De Merwelanden Haringvlietstraat 515, 3313 EM Dordrecht 17.30 staat er een broodmaaltijd voor u klaar.

Inhoud van de avond

Sprekers van de avond zijn Franca Horstink, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorgen Heleen Roos, palliatief verpleegkundige. Franca Horstink bespreekt de medische kant. Wat palliatie- ve sedatie inhoud, de indicatie en medicatie die daarbij worden gehandhaafd. Heleen Roos zal ingaan op de verpleegkundige aspecten bij palliatieve sedatie. In het tweede deel van de avond is er ruimte voor vragen uit eigen casuïstiek en kunnen ervaringen gedeeld worden. De bijeenkomst is geaccrediteerd voor verpleegkundigen en verzorgenden.

De avond is bedoeld voor zorgverleners werkzaam in de gezondheidszorg in de regio Dordrecht e.o. en Gorinchem e.o. De avond is voor mensen die werkzaam zijn bij een van de leden van het

NPZ Waardenland gratis, niet-leden brengen wij €15 in rekening.

Reserveert u deze datum in uw agenda? U kunt zich aanmelden via de website van
Stichting Drechtzorg: https://www.drechtzorg.nl/agenda/casuistiekbespreking-palliatieve-sedatie/

“Community met elkaar, voor elkaar”

Uit onderzoek van Tineke Fokkema ”Eenzaam en dan” (2005) blijkt dat eenzaamheid en depressie onder Turkse ouderen groter is dan onder andere allochtone ouderen. Als reden wordt onder andere genoemd de hoge verwachtingen, die Turkse ouderen hebben van de zorg door de kinderen voor hun ouders en depressieve en lichamenlijke klachten. Uit de praktijk moet echter worden geconstateerd dat de kinderen niet aan deze verwachtingen kunnen voldoen, overbelasting van zorgtaken ervaren en daardoor zelf gezondheidsproblemen ondervinden.

Door de financiële steun van Oranjefonds is het mogelijk dat Stichting Prefuru, Internos thuiszorg en werkgroep Merhaba een ontmoetingsplek voor Turkse ouderen starten.
Het bijzondere van deze ontmoetingsplek is dat cultuursensitiviteit centraal staat en aansluit bij hun belevingswereld. Het doel is dat de ouderen de plek ervaren als hun tweede huis. Zij voelen zich minder eenzaam, nuttig en gewaardeerd. Stichting Prefuru zal haar methodieken en expertise beschikbaar stellen om de inloop cultuursensitief en selfsupporting te houden.
De ontmoetingsplek voor en door Turkse ouderen is gestart op 7 mei 2018 met het werven van vrijwilligers en het bekend maken van het project.

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Neli Soares 06- 34042992 of Margriet May 06-15440075. Meer informatie kunt u lezen in het persbericht.

Cliënten genieten op Internos Cliëntendag

Waren er vorig jaar bij de 1e cliëntenmiddag 100 cliënten/mantelzorgers aanwezig. Nu mocht de cliëntenraad ruim 150 cliënten/mantelzorgers van harte welkom heten! Voor deze bijeenkomst in de Plint in Dordrecht was een gevarieerd programma samengesteld, waarin ruimte was voor: gezellig samen zijn, entertainment, informatie en een goed gesprek met de cliëntenraad.

Directeur van Internos Thuiszorg, Jacco Lamper vertelde over de nieuwe zorgmogelijkheden: Het Volledig Pakket Thuis. Cliënten kunnen gewoon thuis blijven wonen en de volledige zorg krijgen van Internos. Volgens Jacco Lamper:“Het is fijn dat wij ons kunnen blijven vernieuwen voor de toekomst maar daarbij vergeet ik onze cliënten niet, ik bedank alle cliënten die in de afgelopen moeilijke jaren Internos Thuiszorg trouw zijn gebleven”

Leden van de cliëntenraad gingen gedurende het programma informeel in gesprek met de aanwezige cliënten en toetste de stelling: Is het waar dat: Internos zegt wat ze doet en doet wat ze zegt? In een later dit jaar te verschijnen nieuwsbrief zullen de cliënten/mantelzorgers geïnformeerd over de resultaten van deze gesprekjes.

De Vreugdefabiek zorgde met hun Krasse Knarren Show voor heerlijk vermaak. Herinneringen aan het oude Dordrecht werden opgehaald door beelden uit archief filmpjes.

Dat veel cliënten zich hebben vermaakt blijkt uit de reacties “Ik vind het heel gezellig!”

Strijden voor cultuurintensieve zorg op maat

Rotterdam staat bekend om zijn culturele diversiteit. Logisch dat dit terug te zien is in de (ouderen)gezondheidszorg. Veel eerste generatie immigranten maken nu gebruik van de zorg. En dit brengt culturele uitdagingen met zich mee. Daarom wordt cultuurintensieve zorg op maat steeds belangrijker!

In Rotterdam en omgeving is zorginstelling Maatschappelijk Ondersteuningsbureau (MOB) één van de zorginstellingen die cultuurintensieve zorg op grotere schaal aanbiedt. Deze zorginstelling heeft zijn eigen cliëntenraad, die sinds een jaar wordt aangevoerd door voorzitter Robert Chin On.

Robert is op dit moment vooral bezig met informeren en activeren van de achterban. Veel cliënten weten nog niet goed van het bestaan van de cliëntenraad. Een ander speerpunt is het informeren van andere cliëntenraden over de specifieke wensen rondom de cultuurintensieve zorg. Daar is nog een wereld te winnen!

Is cultuurintensieve zorg belangrijk?
Welke culturele achtergrond iemand ook heeft, iedereen kan te maken krijgen met ziekte, ouderdom of dementie. Vooral als iemand in een meer afhankelijke situatie komt, worden culturele gebruiken en tradities extra belangrijk. Dit speelt volop bij de eerste generatie immigranten, die hun culturele wortels in een andere cultuur hebben. Deze achtergrond vraagt om (cultureel) maatwerk, die steeds vaker in speciale culturele huizen wordt geboden. Zo heeft het MOB aparte huizen voor Nederlanders met een Chinese, Marokkaanse of Surinaamse
achtergrond. MOB heeft hiervoor medewerkers van verschillende biculturele achtergronden in dienst. De cliënten voelen zich hier prettig bij. Zo spreken de medewerkers de oorspronkelijke taal van de cliënten. De ervaring leert dat deze doelgroep specifieke behoeften heeft voor de praktische kanten van de zorgverlening. Robert: “Dit kunnen simpele dingen zijn. Zo wil een Surinaamse of Marokkaanse vrouw absoluut niet gewassen worden door een man. Andere culturele verschillen zijn bijvoorbeeld het soort eten en het moment van eten. En vergeet niet de inrichting en aankleding
van de gedeelde woonruimtes. Die ziet er in de ‘Chinese woongroep’ heel anders uit dan bij de Surinaamse of Turkse woongroepen. Het is belangrijk daar goed over na te denken, dit vergroot het welzijn van de cliënt.”

Uitdagingen voor de cliëntenraad
Robert heeft het afgelopen jaar veel tijd geïnvesteerd in het bereiken en activeren van de achterban. Dat hij zelf van Surinaams-Chinees afkomst is, is daarbij een mooie pre. Robert: “We zitten nu met drie mensen in de raad en zijn zeker nog opzoek naar nieuwe leden. Gelukkig maken we steeds meer het verschil voor onze multiculturele achterban. Het belangrijkste is dat zij ons nu kennen. En dat ze weten dat ze ons mogen benaderen voor extra informatie, maar ook met klachten en verbeterpunten.”

Steeds meer het verschil maken
“In de Nederlandse cultuur is het gebruikelijk dat je van je laat horen. Terwijl dit in veel niet westerse culturen niet geaccepteerd wordt. Dit zien we terug bij onze achterban. Zij laten nauwelijks van zich horen en zijn vooral heel dankbaar voor de zorg en aandacht die ze ontvangen. Dat is natuurlijk prima, maar het maakt onze rol als cliëntenraad een stuk lastiger. Daarom zijn we het afgelopen jaar vooral persoonlijk met de cliënten gaan praten. Belangrijk is dat de cliënten merken dat wij in Nederland juist openstaan voor deze vormen van samenwerking. Dat het positief is!”
“Dit is een lange weg, verreweg de meeste input komt van de medewerkers en familie. Dit komt ook omdat vanuit de culturele achtergrond de familie vaak intensief betrokken is bij de zorg. Het is in de Chinese, Marokkaanse of Surinaamse cultuur gebruikelijk dat je je ouders weer in huis neemt en ze verzorgt. Maar dat gaat in Nederland natuurlijk net even iets anders.”

Aandacht in de rest van Nederland
Door de culturele diversiteit van Rotterdam en omgeving is de cultuurintensieve zorg op maat daar vrij goed geregeld. Daarom is er bij cliëntenraden aandacht voor. Zo spart Robert regelmatig met de voorzitter van de cliëntenraad van Internos. Een vergelijkbare zorgaanbieder uit Dordrecht. Beide heren bezoeken samen congressen voor cliëntenraden, zoals die van NCZ. Daar merken ze dat
er bij veel zorginstellingen en cliëntenraden bijna geen aandacht is voor cultuurintensieve zorg op maat. Terwijl dit steeds belangrijker wordt! Daarom brengen ze dit graag onder de aandacht van
andere cliëntenraden. Dus mocht u als cliëntenraad hierover meer informatie willen dan staat Robert hier voor open. Zijn contactgegevens zijn via NCZ te verkrijgen!

Uit de praktijk
Bij Internos Thuiszorg in Dordrecht werden ze na twee overnames geconfronteerd met een ingrijpende gewijzigde achterband. Er behoorden ineens ook veel Turkse cliënten tot de achterban. Dit terwijl er in de cliëntenraad niemand een multiculturele achtergrond heeft. Een belangrijk punt van aandacht, waarin veel tijd en energie is gestoken. Tijdens congressen en landelijke bijeenkomsten
bleek het onderwerp cultuurintensieve zorg op maat, nauwelijks op de kaart te staan. De cliëntenraad van Internos heeft ondertussen het wiel zelf uitgevonden. Ze maken zich nu hard voor het organiseren van een workshop speciaal over dit thema. Daarnaast is cliëntenraadslid Jan van Varen graag bereid om zijn ervaringen met andere cliëntenraden te delen.

Bron: NCZ Magazine, juni 2018

Stichting Prefuru doet mee aan NLdoet

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart is het weer zo ver. Dan organiseert het Oranje Fonds voor de 14e keer NLdoet in het hele Koninkrijk. Zo ook St.Prefuru. Zij gaan klussen:

 • de voortuin opknappen en nieuwe planten in de tuin of in bloempotten zetten.
 • zitbanken schuren, repareren en opnieuw schilderen.
 • in de binnenruimte opfleuren.
 • de voorkant voorzien van een staande asbak.

Oproep om mee te klussen of andere bijdrage te leveren.

“Tijdens NLdoet worden bergen werk verzet. We zijn daar ontzettend blij mee, want we komen daar normaal niet aan toe. Bovendien leren we allerlei leuke nieuwe mensen kennen, iedereen is welkom. Mensen die bij ons in actie willen komen kunnen zich aanmelden op www.nldoet.nl.

Trots

Het Oranje Fonds organiseert NLdoet in 2018 voor de 14e keer. Tijdens de editie van 2017 zijn ruim 9.500 klussen geklaard en het Fonds hoopt dat aantal tijdens de komende editie te overtreffen. Peter Douwes, directeur Oranje Fonds: “Verenigingen en stichtingen kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Maar het werven kost vaak veel tijd. NLdoet geeft organisaties de mogelijkheid op een laagdrempelige manier in contact te komen met nieuwe enthousiaste krachten. Wij vinden het prachtig om te zien dat ieder jaar zo’n 350.000 Nederlanders bereid zijn hun handen uit de mouwen te steken tijdens NLdoet. Hieruit blijkt dat Nederland een land is van vrijwilligers en daar mogen we met z’n allen trots op zijn.”

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar steunde het met € 31 miljoen initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. De Nationale Postcode Loterij is partner van NLdoet.  Het Oranje Fonds wordt verder o.a. gesteund door De Nederlandse Loterij en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Nieuwsbrief Cliëntenraad Internos

Beste lezer,

Wij hebben voor 2018 diverse plannen waarover we u in deze eerste nieuwsbrief willen informeren.

Wie zijn we?
De cliëntenraad van Internos heeft op dit moment de volgende functieverdeling:

Jan van Baren, Voorzitter
Ellen Willemse, Lid
Jacqueline v.d. Bergh, Lid
Annette Tonino, Lid
Anky Romeijnders, Lid
Arnold Gortzak, Lid
Marion Landman, Lid

Wat doen we?
De cliëntenraad Internos vergadert zes (6) maal per jaar om uw belangen te behartigen bij Internos. Hiervoor heeft de raad de mogelijkheid om over belangrijke zaken en onderwerpen advies uit te brengen en goedkeuring te geven. Ook kan zij als raad onderwerpen ter sprake brengen die voor verbetering of aanpassing vatbaar zijn. Onderwerpen waarover de raad advies kan uitbrengen zijn bijvoorbeeld de bescherming van persoonsgegevens, Clavisio (sleutelkluisje) op de deur en de grote beslissingen van MOB die Internos aangaan. Bij deze overleggen is ook de bestuurder van Internos, Jacco Lamper, geregeld aanwezig.

Zet het in uw agenda: vrijdag 8 juni | cliëntendag
Na een geslaagde cliëntendag in 2017 zullen wij dit als cliëntenraad in 2018 herhalen. Houd hiervoor de volgende nieuwsbrief in de gaten. De cliëntendag voor 2018 zal plaatsvinden op vrijdag 8 juni 2018.

Hoe komt u met ons in contact?
De cliëntenraad van Internos wil graag met u als cliënt in contact komen. Dit willen wij doen om te weten te komen wat er bij de cliënten leeft. Zo kunnen we u als cliënt beter vertegenwoordigen. In de volgende nieuwsbrief komen we op dit onderwerp terug. Heeft u nu al vragen, opmerkingen of wilt u iets belangrijks vertellen aan de cliëntenraad, dan kunt u ons bereiken via het volgende e-mail adres: clientenraad@internosthuiszorg.nl

Tot slot
Het doet ons een genoegen om voor u deze nieuwsbrief te maken. We zullen u proberen op de hoogte te houden van wat de cliëntenraad van Internos doet, gaat doen en voor u kán doen. Heeft u ideeën voor onderwerpen in de volgende nieuwsbrieven, laat het ons dan alstublieft weten!

[Download niet gevonden]

Pilot CZ: Opvallende versnelling in genezing complexe wond door andere werkwijze

Tilburg, 1 februari 2018 – Goede triage (de juiste zorg, op het juiste moment en bij de juiste hulpverlener) van wonden, monitoring van het verloop van de wond en het vergroten van kennis over wonden bij huisartsen en thuiszorgorganisaties versnelt het genezen van een complexe open beenwond (Ulcus Cruris).

Vanaf het ontstaan van de wond tot aan genezing kan het proces door deze andere werkwijze met gemiddeld 20 weken worden verkort. Deze opvallende verbetering blijkt uit een pilot van CZ met een aantal thuiszorgorganisaties en zorgpartners in het Zuiden van Nederland.Uit de meest recente cijfers van CZ (2016) blijkt dat er in Nederland jaarlijks zo’n 400.000 mensen zijn die wondzorg krijgen in de thuissituatie, waarbij de wond slecht of zelfs niet geneest. Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter CZ: “Dat zijn complexe wonden, waar mensen maanden tot meer dan een jaar mee kunnen zitten. En neem zitten dan maar heel letterlijk, want zo’n wond beperkt je gigantisch in je mogelijkheden.” Er is in Nederland weinig aandacht geweest voor wondzorg, stelt Van der Meeren. “Het behandelen en verzorgen van wonden maakt slechts beperkt onderdeel uit van de opleiding van huisartsen, specialisten en verpleegkundigen. Terwijl door een andere werkwijze veel wonden met goede, gespecialiseerde zorg in afzienbare tijd kunnen worden gesloten.”

Stepped care en wondregisseur

CZ is in januari 2016 met een flink aantal thuiszorgorganisaties en andere zorgpartners* in Brabant, Zeeland, Limburg, Zuid-Hollandse eilanden en de Drechtsteden gestart met een andere manier van wondzorg leveren. Via een stepped care model worden mensen die met een complexe wond bij de huisarts of de thuiszorg komen doorverwezen naar een wondregisseur. Deze regisseur is in dienst van de thuiszorgorganisatie of werkzaam in een expertisecentrum wondzorg. Het is een HBO verpleegkundige met specialisatie wondzorg/wondconsulent of een verpleegkundig specialist met specialisatie wondzorg.
Op basis van zijn expertise bepaalt de wondregisseur samen met de huisarts (of een andere hoofdbehandelaar) het behandelplan voor de betreffende patiënt.

Vergroten van wondkennis

In de pilot was het vergroten van specifieke wondkennis een belangrijk onderdeel. Een groot aantal wijkverpleegkundigen is specialistisch opgeleid tot wondverpleegkundige/wondconsulent of bijgeschoold op het gebied van wondbehandeling. Ditzelfde is gebeurd voor de doorverwijzers, zoals huisartsen, en de verpleegkundigen en verzorgenden in de wijk die belast zijn met de dagelijkse verzorging van patiënten. Deze groep heeft een belangrijke signalerende functie. Snelle signalering van een complexe wond is net zo cruciaal als de goede verzorging. Er valt juist ook winst te behalen op de tijd die zit tussen het ontstaan van de wond en het moment dat iemand adequaat wordt behandeld door de juiste deskundige op het juiste moment binnen de hele zorgketen.

Het door de wondregisseur uitgestippelde behandelplan voor een specifieke patiënt wordt bijgehouden in een zorgdossier. Dit kan in het eigen systeem zijn of bijvoorbeeld in de door BBeterzorg nieuw ontwikkelde wondmonitor: de WoundMonitor® Light. De vorderingen van het genezingsproces worden hierin vergeleken met bestaande protocollen en verwachtingen. Er is registratie mogelijk in woord en beeld (foto’s van de wond) zodat de wondregisseur digitaal kennis kan nemen van het herstel en indien nodig het behandelplan kan bijstellen of doorverwijzen naar een medisch specialist.

De wondregisseurs hebben het kennisniveau in hun eigen organisatie en bij huisartsen verhoogd. Samen met huisartsen en specialisten worden er protocollen afgesproken, wordt het doorverwijzen afgebakend en het assortiment verbandmiddelen bepaald. Deze werkwijze leidt tot snellere genezing en een overall verbetering van de wondzorg door thuiszorgorganisaties.

Naast een opvallende verbetering van het welzijn van patiënten (en hun mantelzorgers) met een complexe wond heeft de snellere sluitingstijd ook tot gevolg dat er in deze pilot per patiënt ongeveer 700 euro minder is uitgegeven aan wondverzorging (materiaal en zorg). CZ verwacht dat ook het aantal verwijzingen naar ziekenhuizen zal verminderen. CZ heeft de ervaringen die zijn opgedaan in de pilots verwerkt in de zorginkoop voor 2018.

Deelnemers aan de pilot:

 • BBeterzorg, MeanderGroep Zuid-Limburg,
 • Kenniscentrum Wondbehandeling, De Zorggroep Wijkverpleging,
 • Wondzorg Zeeland, (Iriz Thuiszorg, Cleijenborch, Cederhof, Eilandzorg),
 • Expertisecentrum Wondzorg Oosterhout, De Riethorst Stromenland, Thebe Wijkverpleging,
 • ZuidZorg,
 • Mediq CombiCare en haar partners Stichting KOEL en de thuiszorg organisaties Careyn, MOB/Internos, Aafje thuiszorg Huizen en Hotels en CuraMare, het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, het Albert Schweitzer Ziekenhuis en Zorggroep Haringvliet.

Lees ook waarom CZ goede wondzorg zo belangrijk vindt.
In het dubbelinterview tussen huisarts Corina Koster en Wondconsulent Diana van Dijk leest u hoe zij ‘Samen de controle op complexe wonden’ houden.

Internos sluit het jaar in stijl af met onvergetelijk eindejaarsfeest

Het beloofde een bijzonder eindejaarsfeest te worden op de 14e van december. Met een prachtige balzaal in de Crown Event Hall in Rotterdam, een originele spreker en o.a. een fantastische deejay zou het een mooie afsluiting worden van een memorabel jaar waarin Internos groeide na enkele moeilijke jaren.

 

Focusjaren

In 2016 werd Internos overgenomen door de Rotterdamse zorginstelling MOB. Vervolgens werd de zorginstelling Internationale Zorg aan Huis (IZAH) uit Dordrecht aan Internos toegevoegd. Internos is tegenwoordig onderdeel van MOB Nederland, dat ultimo 2017 opereert in drie regio’s: Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam-Amstelland en Drechtsteden.

 

Internos is tegenwoordig onderdeel van MOB Nederland dat ultimo 2017 opereert in drie regio’s: Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam-Amstelland en Drechtsteden.

 

MOB Nederland

De eindejaarsreceptie was een prachtige gelegenheid om alle medewerkers van MOB Nederland – zowel de mensen die werken onder vlag van MOB als Internos – voor het eerst in één zaal bijeen te krijgen en op één foto te vereeuwigen. Touringcars waren ingehuurd om het vervoer voor Internos-medewerkers uit Drechtsteden en MOB-medewerkers uit Amsterdam-Amstelland te vergemakkelijken, terwijl een speciale fotograaf werd ingehuurd om de (volgens gala-thema geklede) MOB’ers en Internos’sers te portretteren.

 

Met toespraken van directeuren Ismail Meral en Jacco Lamper, alsook algemeen manager van Internos Neli Soares, ving het programma aan met een korte terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik op het jaar 2018. Vervolgens werd smakelijk gedineerd en trad daarna bloemschikkunstenaar Pim van den Akker op om “al-schikkend” te vertellen over zijn persoonlijke ervaringen en visie over hoe vanuit eigen kracht de toekomst kan worden gecreëerd. Daarmee sloot de toespraak nauwkeurig aan op het thema voor 2018, ‘vernieuwing’, en werd de cirkel voor de avond rond gemaakt.

 

Na het optreden van Van den Akker kon het feest echt starten en maakten alle aanwezigen er op de dansvloer een onvergetelijke avond van. Achteraf ontvingen alle medewerkers van MOB Nederland nog een presentje en werden er enkele prijzen verloot.

 

Voor de kiekjes van het eindejaarsfeest kan worden gekeken op de Facebook-pagina van Internos of die van MOB Rotterdam-Rijnmond.

 

1 2