KLACHTEN

WIJ WILLEN HET BESTE VOOR U


Natuurlijk doen wij er alles aan om de hulp- en zorgverlening professioneel en deskundig uit te voeren. Dit blijkt ook uit de resultaten van ons tevredenheidsonderzoek.


Het kan zijn dat u een klacht heeft


Stap 1
Bespreek de klacht eerst met de medewerker van de organisatie; komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de zorgcoördinator van uw wijk.

Stap 2
Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dien dan schriftelijk de klacht in bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Voor cliënten in Drechtsteden (Internos Thuiszorg) kan dit per mail: klachten@internosthuiszorg.nl of per brief: Internos Thuiszorg, t.a.v. De klachtenfunctionaris, Beverwijckstraat 37, 3311 GB Dordrecht. Of via het onderstaande formulier.

Voor cliënten in regio Rotterdam kan dit per mail: klachten@mob.nu of u kunt uw klacht per brief sturen aan: MOB t.a.v. De klachtenfunctionaris, Riebeekstraat 65, 3072 VT Rotterdam. Of via het onderstaande formulier.

Voor cliënten in MOB Amsterdam-Amstelland kan dit per mail: zorgregie.amstelland@mob.nu

Stap 3
De klachtenfunctionaris neemt na ontvangst van de klacht contact op met de klager, brengt de verantwoordelijke personen op de hoogte en bevestigd de gemaakte afspraken en afhandeling van de klacht schriftelijk aan de klager.

Stap 4
Indien de klacht naar het oordeel van de klager niet afdoende is opgelost, wordt deze gewezen op de mogelijkheid om de directie te vragen de (afhandeling) van de klacht opnieuw te beoordelen.

Download hier ons klachtenreglement

Het is mogelijk dat u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht door de organisatie. U kunt dan een klacht indienen bij een externe geschillencommissie.

Contactgegevens geschillencommissie:

De Stichting Zorggeschil
Postbus 1021
7940 KA Meppel
info@zorggeschil.nl
www.zorggeschil.nl


Klacht omtrent de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de privacy van betrokkenen


Indienen van een klacht
De klachten moeten door betrokkene schriftelijk (per email of brief) worden ingediend en worden gericht aan de Interne Privacy Adviseur

De klacht kan schriftelijk worden ingediend
t.a.v. de Interne Privacy Adviseur
Beverwijckstraat 37
3311 GB Dordrecht
Of per email privacy@mob.nu
Via de website www.internosthuiszorg.nl of www.mob.nu

Wat gebeurd er met uw klacht?
Uw klacht(en) worden geregistreerd, beoordeeld en afgehandeld. De Interne Privacy Adviseur, registreert uw klacht en neemt met u contact op om de klacht met u te bespreken. Aan de hand van deze informatie kan deze de klacht al dan niet in samenspraak met de Functionaris Gegevens bescherming beoordelen. De Interne Privacy Adviseur houdt u op de hoogte van de verdere afhandeling van de klacht.

Afhandeling van uw klacht
De beslissing op de klacht wordt aan de klager medegedeeld. Uw klacht wordt binnen een termijn van 1 maand afgehandeld. Indien de klacht niet binnen de termijn van één maand kan worden afgehandeld, dan krijgt u hier binnen de eerste maand van de Interne Privacy Adviseur hier bericht over. De termijn van één maand, mogen wij maximaal met twee maanden verlengen. De beslissing op de klacht wordt u schriftelijk, (via de mail) medegedeeld.

Bij de afhandeling wordt u tevens gewezen op het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze is bereikbaar via het telefoonnummer 0900 – 2001201, via post: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG.


Voor klachten over onvrijwillige zorg op basis van de Wzd


De klachtencommissie Wzd behandelt uitsluitend klachten over onvrijwillige zorg op basis van de Wzd.

De contactgegevens van de klachtencommissie:

Klachtencommissie Wzd t.a.v. ambtelijk secretaris
E-mail: klachtencommissie@quasir.nl
Telefoon: 06 82 82 23 58
Post: Postbus 1021, 7940 KA Meppel


Copyright MOB Drechtsteden 2023. Alle rechten gereserveerd.