SCHADE

thuiskomen-in-de-zorg-payoff

WIJ DOEN ER ALLES AAN OM SCHADE TE BEPERKEN


Het kan gebeuren dat er schade oploopt tijdens het zorgmoment. Als een medewerker schade bij u heeft veroorzaakt door aantoonbare schuld, vragen we u dit binnen 24 uur na constatering bij de organisatie te melden

Om risico’s op schade te verkleinen zijn er een aantal regels van toepassing, die in de algemene gedragscode voor cliënten en medewerkers en Huisregels cliënten WMO, uitgebreid zijn beschreven. We behandelen hier de meest voor de hand liggende.

Vermissing en diefstal

Diefstal accepteert de organisatie niet, maar u bent verantwoordelijk voor uw eigen spullen.

Om de kans op diefstal te verkleinen, wordt van u verwacht dat u zich aan de volgende regels houdt:

  • Bewaard uw waardevolle spullen achter slot en grendel.
  • Verstrek geen bankpassen, creditcards etc. en codes aan medewerkers
  • Ziet u iets verdachts, meldt dit dan bij de organisatie.

Bij diefstal doet u altijd aangifte bij de politie. Zonder deze aangifte kunnen wij met (beschuldiging) van diefstal niets doen. Diefstalclaims worden ter kennisgeving aangenomen, gaan in gesprek met u en onze medewerker, maar pas verder behandeld als blijkt dat een medewerker van de organisatie, deze inderdaad heeft weggnomen.

Schade

Schades ontstaan door opzet, grove schuld of nalatig handelen van onze medewerker, dient u binnen 24 uur, of zo snel mogelijk na ontdekking, te melden bij de organisatie of de klachtenfunctionaris.

De schademelding moet voorzien zijn van:

  • Een omschrijving van de gebeurtenis
  • Duidelijke foto van het schadeobject
  • Wat stuk of beschadigd is mag niet gerepareerd of weggooit worden.
  • Aankoop bon of als u deze niet meer heeft de aankoopdatum en het aankoopbedrag.

Bij schades kan een ter zake deskundig persoon van de organisatie de schade bij u thuis komen taxeren.

Vergoeding van schade

Bij het vergoeden van schade, wordt er uitgegaan van de dagwaarde van het object of artikel op het moment dat u deze heeft gemeld. De dagwaarde hangt af van het gebruik, het merk en de aankoopprijs.

Voor berekening hiervan hanteren wij de afschrijvingslijst van de verzekering, zie afschrijvingslast voor een verkorte uitvoering hiervan.

Grote schadeposten

Schadebedragen boven de 250,00 euro worden altijd bij de verzekeringsmaatschappij aangeboden. Aan de hand van de omschrijving beslist de verzekeraar of er een schade-expert aan te pas moet komen en/of een taxatierapport moet worden opgesteld.

  • Tijdens de behandeling van de schade mag het artikel met schade niet worden weggegooid, of worden gerepareerd.
  • Het product mag altijd worden vervangen maar het beschadigde artikel moet altijd worden bewaard, tot de schade is vastgesteld door de verzekering.
  • Bij het niet houden aan deze regels vervalt het recht op

Schade die niet wordt vergoed

Schade veroorzaakt door ouderdom of slijtage. Reparaties aan het schadeobject, tijdens de lopende schadeprocedure. Schade veroorzaakt door werkzaamheden in opdracht van u, die niet in het ondersteuningsplan, addendum, leveringsplan of zorgplan staan beschreven. Door het werken met bijtende stoffen en, zoals chloor of bleekwater. Diefstal of schade veroorzaakt door toegang tot de woning als u niet aanwezig bent en /of door onderhandse sleuteloverdracht.

Bent u het niet eens met het genomen besluit op uw schademelding

U kunt altijd in bezwaar gaan op het genomen besluit. Hiervoor dient u dan een klacht bij de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zal de schadeclaim opnieuw beoordelen en of de claim op de juiste manier is behandeld en neemt het uiteindelijke besluit binnen 6 weken, na ontvangst van de klacht.

Bij schade afgehandeld door de verzekering, is het oordeel van de verzekeringsmaatschappij leidend.


Copyright MOB Drechtsteden 2023. Alle rechten gereserveerd.