PRIVACY

Uw persoonsgegevens bij MOB/Internos

Hoe we bij MOB/Internos om moeten gaan met persoonsgegevens,  is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). In de AVG staat onder andere dat wij moeten aantonen, dat wij ons aan de wet houden en verplicht zijn een externe functionaris gegevensbescherming aanstellen. 

MOB/Internos heeft deze verplichtingen uit de AVG praktisch uitgewerkt in een Privacyreglement.  Deze privacyverklaring is een vereenvoudigde weergave van dit reglement. Het privacyreglement kunt u hier lezen. 

Wat betekent de privacyverklaring?

In het kort houdt de privacyverklaring in dat wij de verantwoordelijkheid hebben te vertellen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Wij geven aan welke persoonsgegevens we vragen, waar we die voor gebruiken, wie ze gebruikt en aan wie we de gegevens verstrekken. Als zorginstelling kunnen we niet om het gebruik van persoonsgegevens heen. Maar we doen het zo weinig als mogelijk, zoveel als noodzakelijk en zo veilig als realistisch is.

 • Zo weinig als mogelijk om de privacy van iedereen zoveel mogelijk te beschermen;
 • Zoveel als noodzakelijk, omdat het onmogelijk is een goede zorgverlener te zijn zonder persoonsgegevens te gebruiken;
 • Zo veilig als realistisch, omdat beveiligingsmaatregelen niet in de weg mogen staan van goede zorg.

Hoe verkrijgt MOB/Internos uw persoonsgegevens?

De meeste basisgegevens ontvangen wij rechtstreeks van u tijdens de intake. Daarnaast kunnen wij uw gegevens ontvangen van andere zorgaanbieders, zoals het ziekenhuis, huisarts of een andere behandelaar.

Uw dossier/zorgplan vult zich gedurende de periode dat u bij ons in zorg bent. Uw gegevens  zijn altijd met een doel vastgelegd. Overige bijzondere, extra gevoelige persoonsgegevens (bijvoorbeeld godsdienst, geaardheid, politieke voorkeur en ras) mogen wij niet vastleggen. Reanimatieverklaringen worden alleen op verzoek van de cliënt vastgelegd.

Persoonsgegevens die wij van u vastleggen

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens; 
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Contactgegevens  van uw contactpersoon;
 • Type zorg;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Indicatie (t.b.v. zorgverlening);
 • Gegevens over gezondheid;
 • Medicatiegegevens (indien van toepassing);
 • Verzekering en polisnummer;
 • Reanimatieverklaring (alleen op verzoek);
 • Naam en contactgegevens huisarts , apotheek en overige behandelrelaties.

Doeleinden
De gegevens die wij van u verwerken  worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Om een goede zorg te verlenen;
 • Het opstellen van een overeenkomst;
 • Contact opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen verlenen;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Financiële afhandeling van de geleverde zorg.

Toegang tot en beveiliging van uw gegevens
De toegang tot uw gegevens is beperkt tot de medewerkers, waarbij het voor het uitvoeren van hun werkzaamheden noodzakelijk is dat zij kunnen beschikken over uw gegevens. Onze medewerkers zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens. 

Ook zorgen wij voor adequate organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen, om de handmatige en elektronische verwerking van uw gegevens te beschermen en misbruik te voorkomen.
Zo sluiten wij (verwerkers)een overeenkomst met eventuele derde partijen af, die namens ons gegevens verwerken. Daarbij adequate beveiligingsmaatregelen treffen om uw gegevens volgens de privacywetgeving te beschermen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de voor de zorgsector geldende beveiligingsnormen, zoals vastgelegd in de NEN7510/12/13.

Doorsturen van gegevens aan derden

Wij sturen alleen gegevens van u door aan derde partijen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de zorgovereenkomst of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Zoals het zorgkantoor, de zorgverzekeraar en eventuele andere financierders. Deze uitwisseling vindt plaats via beveiligde verbindingen.

Zo zijn wij als zorgorganisatie wettelijk verplicht om jaarlijks te kwaliteit van de zorg te meten in overeenstemming met het Kwaliteitskader Wijkverpleging, de PREM meting. Om deze meting te kunnen laten uitvoeren verstrekken wij uw N.A.W gegevens aan het Meetbureau om u de vragenlijst te sturen. Voor u is de deelname vrijwillig.

Wanneer wij aan anderen gegevens verstrekken doen wij dit alleen nadat we uw toestemming hebben gekregen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

 • Het  cliëntendossier heeft een bewaartermijn van 20 jaar na beëindiging van de zorgovereenkomst. (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO);
 • Voor vastlegging van gegevens in het kader van de Wet Zorg en Dwang geldt een wettelijke bewaartermijn van 5 jaar. (Wet Zorg en Dwang |vrijheidsbeperkende middelen of maatregelen); 
 • Voor medicatielijsten wordt een bewaartermijn van 2 jaar gehanteerd.

Privacy contactpersonen/ vertegenwoordigers

Als u contactpersoon of vertegenwoordiger bent van een van onze cliënten, kan het zijn dat we een beperkt aantal persoonsgegevens van u verwerken. Dit gebeurt alleen als het nodig is om contact met u te kunnen opnemen. Deze gegevens zullen we niet langer bewaren dan nodig is. Bijvoorbeeld zolang uw naaste bij ons in zorg is opgenomen. We geven uw gegevens nooit aan derden zonder uw toestemming

Privacy bezoekers op onze locaties

Op onze locaties  is cameratoezicht aanwezig. Het is voor u als bezoeker zichtbaar door een melding bij de ingang. Wij doen dit uit veiligheidsoverwegingen om eigendommen van cliënten en medewerkers te beschermen. Wij bewaren deze opnames niet langer dan vier weken. Als een opname aanleiding geeft tot het ondernemen van nadere acties, bijvoorbeeld het doen van aangifte bij de politie, worden deze langer bewaard.

Rechten met betrekking tot de eigen persoonsgegevens

Als zorginstelling moeten we persoonsgegevens van cliënten gebruiken. Maar de persoonsgegevens hebben betrekking op de cliënt zelf. Daarom heeft de cliënt het recht om de persoonsgegevens

 • In te zien; 
 • In afschrift te verkrijgen; 
 • Te corrigeren of aan te vullen als ze niet juist zijn; 
 • Over te laten dragen aan andere personen of organisaties. Daarnaast heeft de cliënt het recht de verzochte gegevens te (laten) verwijderen of bezwaar te maken tegen verwerking van gegevens.

Om gegevens in te zien kan allereerst gebruik worden gemaakt van uw cliëntenportaal. Wanneer gegevens worden gemist of niet lijken te kloppen, kunt u contact opnemen met de EVV-er of zorgcoördinator. Wilt u een verzoek indienen, dan kunt gebruik maken van dit formulier, of u kunt een e-mail sturen naar de Interne Privacy Adviseur M.Damen: privacy@mob.nu

Functionaris gegevensverwerking
De organisatie heeft een functionaris gegevensbescherming die erop toeziet dat de privacywetgeving binnen de organisatie wordt nageleefd. Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. Mr. S.C. Ridder: info@privacypeople.nl 

Klachten 

Mocht u klachten hebben over de manier waarop wij  met uw gegevens omgaan en komen we er samen niet uit, dan  kunt u op grond van artikel 57 AVG een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze is bereikbaar via het telefoonnummer 0900 – 2001201, via post: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG.

Cookiebeleid
Gegevensverzameling op de website

De Nederlandse cookiewetgeving schrijft voor dat gebruikers van Nederlandse websites toestemming moeten geven voor het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website tijdelijk op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Wij gebruiken deze cookies om het gebruiksgemak van de site te verbeteren.

Tracking cookies
MOB.nu/Internosthuiszorg.nl verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van de website om het gebruiksgemak en de functionaliteit van de website te optimaliseren. We delen deze gegevens niet met andere partijen. Bij het eerste bezoek aan de website verschijnt er een melding. Als u de website gebruikt stemt u in met het cookiebeleid.

Functionele en analytische cookies
Deze cookies zijn technisch noodzakelijk om voorkeursinstellingen die te maken hebben met taalgebruik of lettergrootte te onthouden. Voor deze cookies is geen toestemming nodig. Functionele cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.

Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt voor het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan de website, zoals klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie.  Wij gebruiken hiervoor Google Analytics en passen de handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics toe van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarmee voldoen wij aan de Telecommunicatiewet en is er verder geen toestemming nodig van  de websitebezoeker voor deze cookies. Wij gebruiken deze geanonimiseerde* gegevens om de website te verbeteren en aan te passen. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren via de instellingen van de browser. (*Anonimiseren is een methode waarbij persoonsgegevens worden bewerkt zodat ze niet meer gebruikt kunnen worden om een persoon te identificeren)

Tot slot

Binnen MOB/Internos worden geen besluiten over cliënten genomen op basis van geautomatiseerde verwerkingen die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor onze cliënten. Wij verkopen ook geen gegevens van cliënten aan derden.


Copyright MOB Drechtsteden 2023. Alle rechten gereserveerd.